POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA

 

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència ( Twitter, Youtube, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per LA FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA (FUNDACIÓ DRISSA), C/ Santander, 1 baixos 17002 Girona o per correu electrònic a: info@fundaciodrissa.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal LA FUNDACIÓ i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@fundaciodrissa.com.

 

Quines Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem els diferents tractaments de dades:

Tractament

Servei Acollida

Finalitat

Gestionar les seves dades, necessàries per fer una primera valoració laboral i personal. Un cop feta aquesta valoració es deriva a la persona usuària al servei que es consideri més adequat dels que disposa l’entitat.

Categories de dades

Persones interessades i familiars.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles

Legitimació

Relació contractual i consentiment.

Destinataris

No hi ha cessió de dades sense consentiment

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Servei Prelaboral

Finalitat

Gestionar les seves dades, necessàries per a treballar amb itineraris laborals de forma individualitzada i amb diferents tallers.

Categories de dades

Usuaris del servei.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles

Legitimació

Relació contractual i consentiment.

Destinataris

Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Servei Mercat Ordinari

Finalitat

Gestionar les seves dades, necessàries per ajudar-lo en la recerca de feina en el món laboral ordinari, donant-li suport per mantenir el lloc de treball i oferint-li també l’ajuda que sigui necessària, com també, si és el cas, a l’empresa que l’ha contractat.

Categories de dades

Usuaris del servei.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles

Legitimació

Relació contractual i consentiment.

Destinataris

Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Servei Habitatge

Finalitat

Gestionar les seves dades, necessàries per donar-li suport en el servei d’habitatge.

Categories de dades

Usuaris del servei.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles

Legitimació

Relació contractual i consentiment.

Destinataris

Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Servei USAP

Finalitat

Gestionar les dades necessàries per etectar i determinar les necessitats de suport laboral i establir les relacions necessàries amb l’entorn social i familiar

Categories de dades

Treballadors de la Fundació amb certificat de discapacitat.

Dades

Dades sensibles.

Legitimació

Relació contractual i consentiment.

Destinataris

Les previstes per llei. No estan previstes altres cessions, però si es consideren necessàries es faran amb consentiment previ.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Recursos Humans

Finalitat

Gestió de les dades del personal que treballa per la FUNDACIÓ DRISSA.

Categories de dades

Treballadors de l’Entitat.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatge Dades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres. Dades sensibles: empremta dactilar. Altres dades: dades d’ubicació per motius de seguretat

Legitimació

Estatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Destinataris

Persones o entitats relacionades, com ara assessories d'empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l'empresa. Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d'assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball. Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat, o qualsevol altre supòsit, sempre en el marc legislació vigent.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Borsa de treball

Finalitat

Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.

Categories de dades

Persones que volen treballar per a la Fundació

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades personals, dades socials, dades d’ocupació

Legitimació

Interès legítim i consentiment.

Destinataris

Es cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Informació

Finalitat

Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web.

Categories de dades

Persones que contacten amb la Fundació.

Dades

Dades identificatives: Nom , cognoms i mail

Legitimació

Petició d’informació.

Destinataris

No es cedeixen les dades.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Informació activitats

Finalitat

Informar de les activitats que realitza la FUNDACIÓ DRISSA.

Categories de dades

Persones que han realitzat activitats a la Fundació o bé que han donat el seu consentiment explícit.

Dades

Dades identificatives: Nom , cognoms i mail

Legitimació

Interès legítim o consentiment explícit.

Destinataris

No es cedeixen les dades.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Donacions

Finalitat

Gestionar les donacions privades que rep la FUNDACIÓ DRISSA.

Categories de dades

Persones que fan donacions a la Fundació.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Legitimació

Relació contractual Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Destinataris

Les indicades per Llei

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Patronat

Finalitat

Gestionar les dades personals del Patronat de la FUNDACIÓ DRISSA.

Categories de dades

Dades personals dels patrons.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail Dades econòmiques

Legitimació

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Destinataris

Les indicades per Llei

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Imatge

Finalitat

Promocionar les activitats de la FUNDACIÓ DRISSA.

Categories de dades

Treballadors, usuaris i/o altres persones vinculades.

Dades

Imatge

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Societat en general

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

Videovigilància

Finalitat

Control d’accés i seguretat de les instal.lacions.

Categories de dades

Treballadors i persones que accedeixen a les instal.lacions.

Dades

Imatge.

Legitimació

Interès legítim de l’Entitat.

Destinataris

Cossos de seguretat

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.     En compliment d'una relació contractual

2.     Quan ens dona el seu consentiment.

3.     Per interès legítim de LA FUNDACIÓ en promocionar els seus serveis i iniciatives iniciatives que puguin interessar.

4.     Compliment d'obligacions imposades per llei.

 

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@fundaciodrissa.com.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

 

Dades no pertinents

LA FUNDACIÓ adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

 

A qui comunicarem les seves dades?

LA FUNDACIÓ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

LA FUNDACIÓ assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a la Fundació de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per LA FUNDACIÓ

 

 

 

 

 

Presencial:
C/ Santander número 1 baixos, 17005 Girona
 
On line:
protecciodades@fundaciodrissa.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol•licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol•licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol•licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

  • Quan LA FUNDACIÓ no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça protecciodedades@fundaciodrissa.com

Si vol, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol•licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de LA FUNDACIÓ DRISSA, i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta LA FUNDACIÓ DRISSA.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

 

L'usuari s'ha de comprometre a:

1.     No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

2.     No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

LA FUNDACIÓ DRISSA no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

LA FUNDACIÓ DRISSA es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / les usuàries:

1.    Revisar i llegir les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

2.    Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

3.    Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.

4.    No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

5.    Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.

6.    No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

 

Les xarxes socials gestionades per FUNDACIÓ DRISSA són:

Xarxa

Adreça

Twitter

https://twitter.com/fundaciodrissa

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCKsz-a3vrcMBVB52JTSwtsg

Facebook

https://www.facebook.com/fundaciodrissa/

Instagram

https://instagram.com/fundaciodrissa


 

Tractament

Canal de denúncies

Finalitat

Gestió de les dades personals procedents del canal de denúncies  i les dades que derivin de la gestió del mateix.

Categories de dades

Treballadors de l’entitat, clients, usuaris i /o altres persones vinculades.

Dades

Dades personals que es puguin incloure en la denúncia.

No definits per l’ empresa.

Legitimació

6.c) . compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament

6. f) el tractament és necessari per a la satisfacció d’ interessos legítims perseguits pel responsable del tractament

Destinataris

La pròpia Entitat.

Transferències internacional

No està prevista la transferència d’ informació

Nou registre de compte